Pregătire Pedagogică și Didactică

Departamentul C.P.P.D. (Centrul de Pregătire Pedagogică şi Didactică), reacreditat de A.R.A.C.I.S. în 2022, face parte din Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică (UNATC) „I.L. Caragiale“ din București, instituție care pregătește profesioniști în domeniile Teatru și artele spectacolului, respectiv Cinematografie și media. C.P.P.D. s-a reînfiinţat în 2015 şi a fost integrat organic în structura UNATC, beneficiind de sprijinul constant al Senatului, al conducerii universității, precum şi de colaborarea cu cele două facultăți, Teatru, respectiv Film, precum şi cu celelalte departamente instituționale.

Formarea pentru profesia didactică reprezintă un obiectiv central al UNATC, esenţial pentru îndeplinirea misiunii culturale, ştiinţifice şi sociale a instituţiei. În paralel cu programul psihopedagogic oferit studenților UNATC şi foștilor absolvenți ai instituției, C.P.P.D. asigură perfecționarea didactică şi pedagogică a cadrelor didactice din universitate. Programele postuniversitare de specializare şi de conversie, destinate cadrelor didactice, urmăresc promovarea unui învățământ de calitate, bazat pe cele mai noi şi mai performante metode de predare-învățare şi pe strategii eficiente de comunicare didactică.

În contextul creșterii cererii personalului didactic din învățământul preuniversitar, privind programele de specializare, de conversie profesională şi de formare continuă, C.P.P.D. al UNATC oferă programe de formare psihopedagogică de Nivel I şi Nivel II, în regim de finanțare bugetară, respectiv în regim cu taxă, precum şi cursuri de pregătire în vederea susținerii examenelor pentru obținerea gradelor didactice. Misiunea didactică şi științifică a C.P.P.D. constă în formarea competențelor profesionale definitorii pentru profesia didactică, prin programe de studii de nivel universitar şi postuniversitar, care satisfac exigențele spațiului european al învățământului superior și vin în întâmpinarea nevoilor specifice ale școlii românești şi ale pieței internaționale a muncii.

Pregătirea psihopedagogică în cadrul C.P.P.D. al UNATC vizează:

 • îmbogățirea curriculum-ului, în scopurile stimulării gândirii divergente, creative, a elevilor şi dobândirii unor abilităţi-cheie (comunicare, metacomunicare, expresivitate, relații interpersonale armonioase);
 • asigurarea calității educației, prin formarea competențelor de comunicare şi a celor culturale, indispensabile vieţii active într-o societate a cunoaşterii specifică secolului XXI;
 • construirea unui demers didactic modern, prin proiectare structurată şi prin organizarea unor activităţi centrate pe nevoile şi interesele elevilor, care să faciliteze dobândirea abilităţilor prosociale;
 • utilizarea modelului de proiectare curriculară centrată pe obiective, care accentuează caracterul practic-aplicativ al procesului educativ;
 • modelarea intenționată a personalității elevului ca viitor consumator de artă sau ca viitor artist;
 • facilitarea dobândirii de instrumente creative de către elevi şi studenţi, prin dezvoltarea capacităţilor meta-reprezentative, ca urmare a utilizării limbajului teatral multidisciplinar (implicând corpul, mişcarea, sunetul, ritmul, gestul, cuvântul şi imaginea);
 • experimentarea unor noi posibilității de comunicare şi inter-relaționare;
 • însușirea unor instrumente şi a unor metode de exprimare verbală şi non-verbală, utilizarea diferitelor moduri de exprimare pentru diverse situații, dezvoltarea capacității de receptare şi de interpretare a mesajelor;
 • învățarea unor metode de auto-concentrare, relaxare şi autoorganizare;
 • dezvoltarea abilităților motorii şi sociale eficiente;
 • canalizarea constructivă a conduitelor motorii inadecvate, agresive şi/sau violente, țintind reducerea amplitudinii fenomenului violenței școlare;
 • promovarea bunăstării individuale şi de grup, precum şi a incluziunii sociale;
 • prevenirea inadaptării școlare şi a eșecului şcolar, prin stimularea concentrării atenției, a motivației individuale şi a interesului elevilor;
 • prevenirea lipsei de interes şi a atitudinilor de ostilitate față de cunoaștere.

Programele de pregătire ale C.P.P.D. sunt în concordanță cu legislația învățământului din România, cu politica şi strategiile educaționale promovate de Ministerul Educației, cu standardele naționale şi internaționale privind competențele cadrelor didactice.

ai o întrebare? contactează-ne prin email

Documente