Pregătire Pedagogică și Didactică

Departamentul C.P.P.D. (Centrul de Pregătire Pedagogică şi Didactică), acreditat de A.R.A.C.I.S. în 2018, face parte din Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică (UNATC) „I.L. Caragiale“ din București, instituție care pregătește profesioniști în domeniile Teatru și artele spectacolului, respectiv Cinematografie și media. Formarea pentru profesia didactică reprezintă un obiectiv central al UNATC, esenţial pentru îndeplinirea misiunii culturale, ştiinţifice şi sociale a instituţiei.

În paralel cu programul psihopedagogic oferit studenţilor UNATC şi foştilor absolvenţi ai instituţiei, C.P.P.D. asigură perfecţionarea didactică şi pedagogică a cadrelor didactice din universitate. Programele postuniversitare de specializare şi de conversie, destinate cadrelor didactice, urmăresc promovarea unui învăţământ de calitate, bazat pe cele mai noi şi mai performante metode de predare-învăţare şi pe strategii eficiente de comunicare didactică.

C.P.P.D. s-a reînfiinţat în 2015 şi a fost integrat organic în structura UNATC, beneficiind de sprijinul constant al Senatului, al conducerii Universităţii, precum şi de colaborarea cu cele două facultăţi, Teatru, respectiv Film, precum şi cu celelalte departamente instituţionale.

În contextul creşterii cererii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, privind programele de specializare, de conversie profesională şi de formare continuă, C.P.P.D. al UNATC oferă programe de formare psihopedagogică de Nivel I şi Nivel II, în regim de finanţare bugetară, respectiv în regim cu taxă, precum şi cursuri de pregătire în vederea susţinerii examenelor pentru obţinerea gradelor didactice. Misiunea didactică şi ştiinţifică a C.P.P.D. constă în formarea competenţelor profesionale definitorii pentru profesia didactică, prin programe de studii de nivel universitar şi postuniversitar, care satisfac exigenţele spaţiului european al învăţământului superior şi vin în întâmpinarea nevoilor specifice ale şcolii româneşti şi ale pieţei internaţionale a muncii.

Pregătirea psihopedagogică în cadrul C.P.P.D. al UNATC vizează:

 • îmbogățirea curriculum-ului, în scopurile stimulării gândirii divergente, creative, a elevilor şi dobândirii unor abilităţi-cheie (comunicare, metacomunicare, expresivitate, relaţii interpersonale armonioase);
 • asigurarea calităţii educaţiei, prin formarea competenţelor de comunicare şi a celor culturale, indispensabile vieţii active într-o societate a cunoaşterii specifică secolului XXI;
 • construirea unui demers didactic modern, prin proiectare structurată şi prin organizarea unor activităţi centrate pe nevoile şi interesele elevilor, care să faciliteze dobândirea abilităţilor prosociale;
 • utilizarea modelului de proiectare curriculară centrată pe obiective, care accentuează caracterul practic-aplicativ al procesului educativ;
 • modelarea intenţionată a personalităţii elevului ca viitor consumator de artă sau ca viitor artist;
 • facilitarea dobândirii de instrumente creative de către elevi şi studenţi, prin dezvoltarea capacităţilor meta-reprezentative, ca urmare a utilizării limbajului teatral multidisciplinar (implicând corpul, mişcarea, sunetul, ritmul, gestul, cuvântul şi imaginea);
 • experimentarea unor noi posibilităţi de comunicare şi inter-relaţionare;
 • însuşirea unor instrumente şi a unor metode de exprimare verbală şi non-verbală, utilizarea diferitelor moduri de exprimare pentru diverse situaţii, dezvoltarea capacităţii de receptare şi de interpretare a mesajelor;
 • învăţarea unor metode de auto-concentrare, relaxare şi autoorganizare;
 • dezvoltarea abilităţilor motorii şi sociale eficiente;
 • canalizarea constructivă a conduitelor motorii inadecvate, agresive şi/sau violente, ţintind reducerea amplitudinii fenomenului violenţei şcolare;
 • promovarea bunăstării individuale şi de grup, precum şi a incluziunii sociale;
 • prevenirea inadaptării şcolare şi a eşecului şcolar, prin stimularea concentrării atenţiei, a motivaţiei individuale şi a interesului elevilor;
 • prevenirea lipsei de interes şi a atitudinilor de ostilitate faţă de cunoaştere.

Programele de pregătire ale C.P.P.D. sunt în concordanţă cu legislaţia învăţământului din România, cu politica şi strategiile educaţionale promovate de Ministerul Educaţiei, cu standardele naţionale şi internaţionale privind competenţele cadrelor didactice.

ai o intrebare? contacteaza-ne prin email

Documente