Ghid

Întrebări frecvente

Cum trebuie să mă pregătesc pentru a deveni student Erasmus +?

Află amănunte despre program şi despre criteriile de eligibilitate luând legătura cu Biroul Erasmus:

 • Etaj 1
 • Persoana de contact: Raluca Drăgan
 • Email: erasmus@unatc.ro

Participă la întâlnirile de promovare a Programului Erasmus organizate de Biroul Erasmus, pune întrebări şi notează ceea ce te interesează. Întâlnirile vor fi anunțate prin afișe în școală și anunțuri postate on-line.

Cum aleg universitatea gazdă?

– Este obligatoriu ca primul contact cu universităţile partenere să se realizeze numai prin coordonatorul instituţional al Programului Erasmus din UNATC.
– Consultă lista de universităţi cu care UNATC are încheiate contracte interinstituționale (găsești lista pe site-ul UNATC, secțiunea Erasmus/universități partenere.
– Consultă site-urile universităţilor partenere pentru a afla amănunte despre programele şi disciplinele oferite pentru specialitatea ta şi lista de profesori în domeniul tău de specializare.
– Discută cu foştii studenţi Erasmus, pentru a afla mai multe amănunte despre universităţile partenere.
– Consultă-te cu profesorul tău de specialitate. La înscriere ai posibilitatea să propui trei universităţi în care doreşti să efectuezi mobilitatea Erasmus.

Ce trebuie să conţină dosarul pentru aplicaţia Erasmus?

– Formularul de înscriere completat (îl găsești la Biroul Erasmus sau pe site-ul UNATC)
– Recomandare din partea unui cadru didactic (de preferat de la profesorul curent) – în limba engleză
– Europass CV actualizat – in limba engleză
– Mediile generale: la specializare, pentru toate disciplinele, inclusiv pentru limba Străină (le poți obține de la secretariatul facultății)
– Un atestat/certificat lingvistic (opțional)
– Motivaţie – în limba engleza
– Două fotografii tip paşaport.
Acest dosar se depune la Biroul Erasmus, Rectorat, et. 1, până la data specificată în afişele puse în şcoală.

Care sunt condițiile de eligibilitate și criteriile de selecţie pentru candidaţii Erasmus?

Pentru a participa la selecția ERASMUS, candidații trebuie să întrunească următoarele condiții de eligibilitate: integralist(ă) (și să păstreze acest statut în eventualitatea în care este selectat să beneficieze de bursa ERASMUS), media generală peste 8.50, înmatriculat într-un an de studii în UNATC la data începerii mobilității, dosar de înscriere complet.

Cum se face selecţia?

Pentru a beneficia de o mobilitate Erasmus, fiecare student trece printr-o dublă selecție: una la universitatea de origine și a doua la universitatea gazdă. Comisia noastră de selecţie este formată din minimum trei membri: Profestorul cu Relațiile Internaționale și Decanii ambelor facultăți. Fiecare membru al comisiei notează candidații pe baza evaluării dosarului de aplicaţie şi a interviului Susţinutîn fața comisiei.
După prima selecție, urmează trimiterea dosarelor de aplicare la universitățile gazdă alese de fiecare candidat.

Când aflu dacă am fost selectat?

La două-trei zile, după selecţie, se afişează lista candidaţilor admişi.

Ce trebuie să fac după ce am fost selectat?

Imediat trebuie să iei contact cu Biroul Erasmus pentru a primi Adeverinţa de STUDENT ERASMUS cu nominalizarea instituţiei gazdă şi menţionarea perioadei de stagiu.
Întocmeşti un nou dosar de aplicaţie într-o limbă de circulaţie europeană (de preferat limba ţării gazdă) care cuprinde:

 • – Adeverinţa de STUDENT ERASMUS semnată de rector
 • – ECTS Aplication Form (de la Biroul Erasmus)
 • – Learning Agreement for studies (de la Biroul Erasmus)
 • – Scrisoare de motivaţie
 • – Foaia matricolă (pentru semestrele încheiate la UNATC – de la secretariat)
 • – Europass CV
 • – o recomandare din partea unui profesor
 • -Protofoliu (pe DVD) în funcție de specializarea ta.

După completarea dosarului de aplicaţie, acesta va fi prezentat si verificat împreună cu coordonatorul de la Biroul Erasmus. Aici primeşti adresa şi numele coordonatorului Biroului Erasmus din universitatea gazdă, cu care vei intra în comunicare.
Răspunderea trimiterii prin poştă a dosarul avizat si semnat de Coordonatorul Erasmus îţi aparţine în totalitate.
NB. Foloseşte un plic care sa protejeze CD-ul/DVD-ul.
Aplicaţia va fi evaluate de către catedra şi profesorul de specialitate din universitatea gazdă care vor formula şi comunica ulterior rezultatul.

Ce este Learning Agreement for studies?

Este baza legală a studiilor pe care le urmezi la universitatea gazdă şi temei pentru recunoaşterea studiilor după întoarcerea din mobilitate.
Learning Agreement-ul conţine lista disciplinelor şi a numărului de credite (ECTS) pe care trebuie să le obţii pe parcursul stagiului de studii (30 de credite pentru un semestru şi 60 pentru un an academic). Learning Agreement-ul este semnat de student, decan, profesor de specialitate şi de către coordonatorul instituţional Erasmus.
După trimiterea dosarului, LA este asumat sau completat de către universitatea gazdă sub semnătură şi este retrimis cordonatorului Erasmus din UNATC (în cel mai scurt timp posibil de la sosirea în universitatea gazdă).

Când putem afla dacă am fost acceptaţi la universitatea gazdă?

Pe parcursul lunilor mai – iulie, candidaţii primesc o Scrisoare de confirmare (Acceptance Letter) pe adresa personală sau pe adresa Biroului Erasmus . Birourile Erasmus din universităţile partenere care au respins candidaţi informează în scris despre aceasta.

Cum mă pregătesc pentru a pleca la universitatea gazdă?

Îţi faci un card internaţional în Euro (este de preferat ca acest cont sa fie deschis la BCR) şi comunici la Biroul Erasmus numărul de cont (printr-un extras de cont obținut la banca) în care urmează să se vireze sumele reprezentând grantul contractat cu universitatea. De asemenea, trebuie să aduci la Biroul Erasmus și o copie după cartea de identitate.
Contractul financiar se semnează în două exemplare originale în prezenţa Rectorului unul din ele fiind păstrat de beneficiar iar cel de al doilea de către Biroul Erasmus. Contractul conţine obligaţiile părţilor contractante si informaţii privind mărimea grantului, numărul de transe de trimitere a banilor, perioada de şedere in străinătate, obligaţiile financiare ale beneficiarului şi sancţiunile prevăzute în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute în programul de studiu.
Faci aranjamentele de călătorie, inclusiv asigurarea de sănătate (de preferat Cardul European de Asigurări de Sănătate) şi eventual îţi procuri un card ISIC pentru diminuarea cheltuielilor de călătorie şi de acces la facilităţi în ţara gazdă.

Ce este un grant Erasmus?

Grantul Erasmus este un sprijin financiar pe care Comisia Europeană îl oferă studenţilor aflaţi în mobilităţi Erasmus pentru a-şi completa cheltuielile de întreţinere într-o altă ţară. Aceasta înseamnă că el nu acoperă în întregime cheltuielile pe perioada stagiului şi că o contribuţie personală (echivalentă cu cheltuielile din ţara ta) este obligatorie.

Cum pot să-mi prelungesc stagiul?

Trebuie îndeplinite câteva condiţii:

 • prelungirea să fie solicitată în limitele aceluiaşi an academic
 • Solicitarea de prelungire formulată în scris de către student (în luna decembrie)
 • Acceptul Biroului Erasmus din Universitatea gazda transmis Biroului Erasmus din UNATC
 • Existenţa posibilităţilor de finanţare în cadrul fondului de granturi primit de universitate sau asumarea unei finanţări din fonduri proprii.
 • Semnarea de către cele două universităţi a unui nou Learning Agreement for studies pentru semestrul doi al anului academic în curs.
 • Semnarea unui Act adiţional la Contractul financiar.
Ce documente trebuie să aduc la întoarcere de la universitatea gazdă?

În limita a două săptămâni după întoarcerea în ţară ai obligaţia de a te prezenta la Biroul Programe Comunitare pentru a preda următoarele:
– Letter of confirmation – document eliberat de Biroul Erasmus al universităţii gazdă în care sunt consemnate: numele studentului, perioada de şedere (care trebuie sa fie identică cu perioada din Contractul financiar; în caz contrar se impune returnarea întregii sume primite), numărul de înmatriculare. Documentul trebuie sa fie semnat si ştampilat.
– Learning Agreement for Studies – secțiunea (to be completed AFTER the mobility), cuprinzând Transcript of records, cu menţionarea disciplinelor parcurse, notelor si numărului de credite obţinute.
– Chestionarul online Erasmus+ trimis de Comisia Europeană direct pe adresa de email a studentului și care trebuie completat în cel mai scurt timp posibil.
– Raportul de activitate (Narrative Report) se elaborează după întoarcerea acasă şi va cuprinde amănunte despre beneficiile profesionale şi culturale ale stagiului Erasmus, problemele întâmpinate şi despre participarea la evenimente artistice din universitatea gazdă sau din comunicate. Recomandăm ataşarea unor fotografii, afişe de concert, şi orice alt document pe care îl consideri relevant pentru stagiul realizat.

Cum obţin recunoaşterea studiilor după întoarcerea la UNATC?

– Dacă ai beneficiat de mobilitate Erasmus pe primul semestru, imediat după revenirea in ţară, este necesar sa faci o traducere legalizată a documentelor de încheiere a mobilității (Letter of Confirmation si Trasncript of Records). Apoi Biroul Erasmus va întocmi un dosar cu documentele pe care le-ai depus la întoarcere şi va solicita responsabilului ECTS de la facultatea ta să procedeze la recunoaşterea rezultatelor si transcrierea notelor obţinute.
– Semnezi la secretariat contractul de studii pentru semestrul 2.
– Procedura este asemănătoare pentru cei care aţi beneficiat de un stagiu cu durata unui an academic. La începutul noului an academic veţi semna contractul de studii după ce aţi verificat dacă situaţia voastră şcolară pentru anul Erasmus este încheiata şi dacă nu există obligaţii de refacere sau completare pentru disciplinele pe care nu le-aţi găsit în oferta universităţii gazdă.

Ce obligaţii am după reînceperea cursurilor la universitatea mea?

– Este o recomandare, nu o obligaţie, aceea de a povesti colegilor şi profesorilor tăi despre beneficiile, problemele şi experienţele pe care le-ai avut ca student într-o universitate europeană.
– Să consiliezi colegii care doresc să obţină statutul de student Erasmus.
– Să aduci diverse materiale (poze, afişe, înregistrări din concerte/reprezentaţii publice), care vor putea fi utilizate în scopul promovării experienţei tale Erasmus (pe site, în publicaţiile de profil ale universităţii, etc.)

ai o întrebare? contactează-ne prin email