Anunțuri Comunicare internă

ANUNȚ SELECȚIE GRUP-ȚINTĂ - doctoranzi și cercetători postdoctorat PROINVENT (sesiunea II de înscrieri - septembrie 2022)

ANUNȚ SELECȚIE GRUP-ȚINTĂ – DOCTORANZI în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Apel: POCU/993/6/13 – Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență (PROINVENT – cod proiect 153299).

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în parteneriat cu Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara, Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași implementează proiectul cu titlul Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență (PROINVENT), cod SMIS 153299, finanțat în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, cofinanţat din Fondul Social European, Axa prioritară 6- Educație și competențe ; Prioritatea de investiții – 10.iv. Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie ; Apel de proiecte POCU/993/6/13 „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat” ; Obiectiv Specific: O.S.6.13. – Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivul general al proiectului

OBIECTIVUL GENERALAL PROIECTULUI vizează creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar si non universitar care își găsesc un loc de munca urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de munca / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

În cadrul proiectului vor fi sprijiniţi financiar 86 studenţi doctoranzi şi 29 cercetători post-doctorat (selectați în două etape) – din care 9 studenţi doctoranzi şi 3 cercetători post-doctorat vor forma grupul țintă din partea UNATC – prin acordarea următoarelor sume forfetare lunare:

bursa doctorand va avea valoarea de 1600 lei/lună și se va acorda pentru o perioada de maxim 12 luni consecutive doctoranzilor înmatriculați ca doctoranzi în ultimul an de studii universitare de doctorat (pe locuri la buget sau cu taxă) la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect. Aceștia trebuie să facă dovada participării la un program de cercetare cu componentă aplicată, selectat în funcție de tema de cercetare studiată, și desfășurat în cadrul unei instituții colaboratoare (sector academic și non academic).

bursa cercetător post-doctorat va avea valoarea de 2500 lei/lună și se va acorda pentru o perioada de maxim 12 luni consecutive pentru cercetătorii post-doctorat de la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect. Aceștia trebuie să facă dovada participării la un program de cercetare cu componentă aplicată, selectat în funcție de tema de cercetare studiată, și desfășurat în cadrul unei instituții colaboratoare (sector academic și non academic).

Doctoranzii și cercetătorii post-doctorat din grupul-țintă al proiectului vor beneficia de sprijin financiar, inclusiv pentru susținerea:

  • activităților de cercetare şi de colaborare în rețea pentru doctoranzi/tineri cercetători în scopul asigurării complementarității cu sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în sprijinul internaționalizării învățământului terțiar;
  • participării la crearea unui sistem de informare, în ambele sensuri: de la companii/ sectorul privat sau public către instituțiile de învățământ superior privind nevoile lor de instruire, precum și de la instituțiile de învățământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor angajatorilor la nivel regional/local.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

La selecție pot participa persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

CRITERII ELIMINATORII

C1.Tema de doctorat să fie încadrată în domeniu prioritar stipulat în Strategia Națională de Competitivitate 2014-2020 (Conform prevederilor OM ME nr. 5376/19.10.2017), respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific şi comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020.

C2. Candidații să facă dovada că au domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia).

C3. Candidații sunt înmatriculați ca doctoranzi în ultimul an de studii universitare de doctorat (pe locuri la buget sau cu taxă). Aceștia trebuie să facă dovada participării la un program de cercetare (proiect de cercetare) cu componentă aplicată, selectat în funcție de tema de cercetare studiată, și desfășurat în cadrul unei instituții din colaboratoare (sector academic și non academic). Cercetarea aplicativă va fi realizată în cadrul organizațiilor partenere (partenerii din mediul de afaceri, industrie, institute de cercetare etc.) și implică un angajament direct al acestora pentru asigurarea schimbului de informații, a celui științific și tehnic acordat pe perioada programului de cercetare.

OBSERVAȚII

O1. Doctoranzii trebuie să prezinte un document justificativ pentru înmatricularea la studii universitare de doctorat pentru unul dintre domeniile prioritare ale domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020 (Conform prevederilor OM ME nr. 5376/19.10.2017), respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific şi comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020, sunt înmatriculați in ultimul  an al programului de studii doctoral. Nu sunt eligibili doctoranzii aflați în perioada de grație, sau reînmatriculați, fiind selectați exclusiv doar cei care se află în ultimul an de studiu sau prelungire.

O2. Pentru evitarea dublei finanțări, doctoranzii care au beneficiat de burse în cadrul altor proiecte finanțate din POCU nu pot fi selectați ca grup țintă de același tip/categorie (respectiv, doctoranzii care au primit bursă în proiecte POCU, nu pot fi selectați în cadrul prezentului apel ca grup țintă doctoranzi, dar pot fi selectați ca grup țintă cercetători post-doctorat). Este obligatorie asumarea de către persoanele din grupul țintă a unei Declarații pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări cu privire la neparticiparea anterioară la alte proiecte finanțate din POCU.

O3.Cercetătorii post-doctorat selectați ca grup țintă trebuie să dețină titlul științific de doctor, obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral. La data selecției ca grup țintă, cercetătorii care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare. Se pot înscrie la programe de cercetare postdoctorală doar cadrele didactice universitare.

O4.Cercetătorul post-doctorat trebuie sa facă dovada că frecventează unprogrampostdoctoral de cercetare avansată, conform criteriilor din Legea educației naționale.

Metodologia de selecție a grupului țintă – doctoranzi și cercetători post-doctorat în vederea acordării de sprijin financiar în cadrul proiectului Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență – PROINVENT – POCU/993/6/13 – Cod SMIS: 153299 este disponibilă pe pagina proiectului – http://www.proinvent.ugal.ro

În conformitate cu Metodologia de selecție, înscrierea participanților se va face prin depunerea unui dosar de candidatură pentru obținerea sprijinului financiar pentru doctoranzi în cadrul proiectului Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență – PROINVENT.

Documentele candidaturii se vor îndosaria într-un dosar de plastic și se vor depune  la Departamentul de studii doctorale din str. Tudor Arghezi nr. 3B sau trimite prin poștă cu confirmare de primire într-un plic sigilat la Registratura Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică ”I. L. Caragiale”, Str. Matei Voievod nr.75-77, sector 2,  cod poștal 021452, București, România, tel: +40 212527457, fax: +40 212525881, e-mail: doctorat@unatc.ro, web: www.unatc.ro.

Pe plic se vor înscrie următoarele informații:

– În atenția Comisiei de selecție a grupului țintă doctoranzi și cercetători postdoctorat în cadrul proiectului cu titlul Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență – PROINVENT.

CALENDAR PENTRU SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ – doctoranzi și cercetători postdoctorat pentru proiectul PROINVENT – etapa septembrie 2022

  • 16, 19, 20 septembrie 2022 – depunerea dosarelor;
  • 21 septembrie 2022 – desfășurarea interviului;
  • 22 septembrie 2022 – afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor;
  • 23 septembrie 2022 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale.

Persoană de contact – Roxana Mihai
Email – secretariat@unatc.ro.

ai o intrebare? contacteaza-ne prin email