Anunțuri Comunicare internă

Anunț de recrutare proiect PROINVENT

Rezultate 17.06.2022

Anunț de recrutare și selecție pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului

”Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență”, acronim PROINVENT, cod Smis 153299, CONTRACT DE FINANȚARE PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 NR: POCU/993/6/13,

Universitatea  Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică ”I. L. Caragiale” București organizează concurs pentru ocuparea posturilor menționate în continuare, în afara organigramei, în conformitate cu Metodologia internă privind recrutarea și selecția personalului în vederea angajării în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile în cadrul Universității Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică ”I. L. Caragiale” aprobată în ședința Senatului din data de 25 mai 2022.

1. Denumirea proiectului: Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență”, acronim PROINVENT, cod Smis 153299, CONTRACT DE FINANȚARE PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 NR: POCU/993/6/13

2. Descrierea posturilor:

Denumire postului din organigrama proiectului:

Expert monitorizare/realizare indicatori specifici UNATC
max. 40 h/lună

Perioada de existență a postului: 16 luni


Atribuții principale
Încurajarea participării tinerilor cercetători în activităţi de expertiză și consultanță cu asigurareadiversificării bazei de finanțare a cercetării în scopul participării active în procesul decizional strategic legat de managementul ştiinţific și accelerării punerii în practică a rezultatelor cercetării academice la nivel doctoral si postdoctoral. Participarea studenţilor la sesiuni de promovare exploratorie a rezultatelor proprii și la activităţi de promovare a cercetării ştiinţifice doctorale șipostdoctorale.

Criterii/Competente specifice suplimentare pentru ocuparea postului
Experiență în colaborarea cu mediul economico-social, în parteneriate/proiecte inovative, în organizarea și coordonarea lucrărilor științifice.

Denumire postului din organigrama proiectului:

Expert monitorizare si evaluare activitati grup tinta UNATC
max. 40 h/lună

Perioada de existență a postului: 18 luni

Atribuții principale
Încurajarea participării tinerilor cercetători în activităţi de expertiză și consultanță cu asigurareadiversificării bazei de Implicare în activitatea Implicare în activitatea de redactare a unei metodologii de monitorizare continua a membrilor grupului tinta in conformitate cu cerintele mediului economic in scopul perfecţionării si eficientizarii activitatii de cercetare doctorala si postdoctorala. Orientarea cercetării doctorale si postdoctoralecatre mediul economico-social si reducerea traseului de aplicare a rezultatelor activităţilor CDI prinschimburi de experienţa, tutorat, stagii de practica, internshipuri in cadrul parteneriatelor existente intre mediul academic si cel economico-social sau institute de cercetare. Valorizarea rezultatelor cercetarii si deprinderilor obtinute in studiile doctorale/postdoctorale prin organizarea de ateliere de redactare de proiecte si aplicatii pentru diversificarea finantarii cercetarii.

Criterii/Competente specifice suplimentare pentru ocuparea postului
Experiență în activitatea de monitorizare și evaluare activități GT, în coordonarea și programarea activităţilor, a procedurilor și regulamentelor, în dezvoltarea de parteneriate și colaborări cu parteneri din mediul economic sau științific.

3. Conţinutul dosarului de candidatură:

Candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) Cererea de înscriere în procesul de recrutare și selecție (cerere tip anexată la anunțul de recrutare și selecție – va cuprinde

denumirea postului pentru care se candidează);

b) CV-ul, datat și semnat pe fiecare pagină, în format Europass, în care se va menționa proiectul și postul vizat de către candidat;

c) copie, conformă cu originalul, a actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea candidatului, potrivit legii, după caz;

d) Memoriu justificativ, semnat pe fiecare pagină, prin care candidatul evidențiază gradul de îndeplinire a criteriilor și condițiilor

aferente postului vizat a fi ocupat în cadrul proiectului, cu documente justificative (în copie conformă cu originalul).

e) Declarație de disponibilitate privind îndeplinirea cerințelor legate de timpul/programul de lucru și perioada de angajare ce sunt

solicitate pentru postul vizat;

f) Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

4. Evaluarea aplicațiilor primite:

a) Procesul de evaluare și selecție constă în verificarea eligibilității candidaturilor depuse,  prin verificarea dosarelor depuse de către candidați și acordarea calificativului Admis/Respins, în conformitate cu rezultatul evaluării. Rezultatele se înregistrează în Borderoul de consemnare a eligibilității (Anexa 2).

b) Pentru a fi declarat Admis, dosarul trebuie să fie complet, conținând toate documentele solicitate și să îndeplinească condițiile

obligatorii din anunțul de recrutare și selecție.

c) Lista rezultatelor aferente procesului de evaluare și selecție, se va afișa și publica în aceleași condiții ca și anunțul de recrutare și selecție, în termenul prevăzut în calendarul desfășurării procesului de recrutare și selecție.

d) Lipsa documentelor, neconcordanța între informațiile din dosar și documentele solicitate candidaților, depunerea acestora la altă adresă decât cea indicată în anunț sau după termenul limită precizat, atrag în mod automat excluderea/respingerea dosarului

candidatului (prin acordarea calificativului Respins), fără drept de contestație.

e) În cazul în care pentru același post sunt mai mulți candidați, selecția se va face prin evaluarea și cuantificarea competențelor

solicitate de post, în corelație cu particularitățile și necesitățile proiectului, respectiv:

1. relevanța studiilor pentru acoperirea cerințelor postului – maximum 40 de puncte;

2. relevanța experienței profesionale pentru acoperirea cerințelor postului – maximum 40 de puncte;

3. relevanța participării în alte proiecte similare pentru acoperirea cerințelor postului – maximum 20 de puncte.

f) Candidații selectați vor fi angajați pe bază de contract individual de muncă pentru perioadă determinată aplicând prevederile legale în vigoare și procedurile interne aplicabile.

5. Calendarul concursului:


1. Publicarea și afișarea anunțului de recrutare și selecție

Perioada/data/ora
07.06.2022

2. Perioada de depunere a dosarelor de candidatură

Perioada/data/ora
08.06.2022 – orele 8:00 – 16:0009.06.2022 – orele 8:00 – 16:0010.06.2022 – orele 8:00 – 14:00

3. Etapa 1 de evaluare: evaluarea eligibilității dosarelor de candidatură

Perioada/data/ora
14.06.2022

4. Afișarea rezultatelor Etapei 1 de evaluare și a programării candidaților la interviu (Etapa 2 de evaluare)

Perioada/data/ora
14.06.2022 ora 16:00

5. Termen de depunere a contestațiilor aferente Etapei 1 de evaluare

Perioada/data/ora
15.06.2022 – ora 16:00

6. Evaluarea contestațiilor depuse și afișarea rezultatelor aferente contestațiilor formulate

Perioada/data/ora
16.06.2022 ora 16:00

7. Etapa 2 de evaluare (participarea la interviu) pentru candidații declarați admiși la Etapa 1 de evaluare

Perioada/data/ora
17.06.2022 ora 8:30 – 12:00

8. Publicarea și afișarea anunțului cu rezultatele finale ale recrutării și selecției

Perioada/data/ora
17.06.2022 oa 14:00

6. Modalitatea de depunere a documentelor – dosarul de candidatură cuprinzând documentele în original menționate mai sus la punctele a) – d) și CD-ul cuprinzând restul documentelor din anunț, precum și eventualele contestații, vor fi depuse conform calendarului din anunț, la sediul UNATC – Rectorat, din str. Matei Voievod nr. 75-77, sector 2, București. 

Selecția va consta în evaluarea aplicațiilor primite (verificarea eligibilității candidaturilor depuse), urmată ulterior de derularea interviurilor conform calendarului de desfășurare.

Eventualele contestații se pot referi exclusiv la prima etapă a procesului de recrutare și selecție. Contestațiile pot fi depuse în termen de 24 ore de la publicarea listei cu rezultatele aferente primei etape a procesului de evaluare și selecție, adică 15.06.2022, ora 16:00. Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor obținute în urma contestațiilor depuse se vor afișa pe data de

16.06.2022, ora 16:00.

Candidații care nu au relații contractuale curente cu UNATC și care sunt selectați în urma procesului de evaluare, la semnarea contractului de muncă vor completa dosarul de candidatură cu:

– Cazierul judiciar;

– Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, valabilă conform dispozițiilor legale, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

ai o intrebare? contacteaza-ne prin email