ÎNCEARCĂ NOUA VERSIUNE DE WEBSITE >
LOGO UNATC

Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale"
Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine

PROCEDURI

Procedura privind recunoaşterea automată, de către UNATC „I.L. CARAGIALE” din BUCUREŞTI, a calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate


UNATC “I.L. Caragiale” din Bucureşti recunoaşte calitatea de conducător de doctorat, obţinută în instituţii acreditate de învăţământ universitar din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state prevăzute în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, în condiţiile în care solicitantul face dovada îndeplinirii standardelor aplicate tuturor membrilor Şcolii doctorale în conformitate cu domeniul de specialitate.

Prevederile prezentei proceduri se aplică cetăţenilor români, cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenilor din state terţe.

Doar în cazul exercitării temporare, se aplică direct dispoziţiile din Legea nr.200/2004 si art. 296 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Exercitarea drepturilor conferite de calitatea de conducător de doctorat şi ocuparea unei funcţii didactice în sistemul românesc de învăţământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare. Recunoaşterea automată a calității de conducător de doctorat de către UNATC nu conferă de drept calitatea de membru al şcolii doctorale din cadrul universităţii. Căi de atac: Contestaţia se depune la universitate, în termen de 5 zile lucrătoare şi se rezolvă în termen de 15 zile lucrătoare. Ulterior, decizia definitivă a universităţii poate fi atacată la instanţele de judecată.

Date de contact:
Adresa: str. Matei Voievod nr.75-77, sector 2, cod poştal 021452, Bucureşti
Tel. (+40) 212527457
Fax: (+40) 21 2525881
Email: rector@unatc.ro

Dosarul de recunoaştere a calităţii de conducător de doctorat conţine următoarele acte: a) cerere de recunoaştere (formular tipizat); b) act de identitate - copie - şi dovada schimbării numelui - copie şi traducere legalizată (dacă este cazul); c) diploma de doctor, dacă actul de studii este obţinut în România sau la una dintre instituţiile acreditate de învăţământ universitar menţionate, respectiv atestatul de recunoaştere emis de CNRED, dacă actul de studii este obţinut la alte instituţii acreditate de învăţământ universitar din străinătate – copie sau traducere autorizată într-o limbă de circulaţie internaţională (după caz) ; d) diploma/adeverinţă care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, eliberată de instituţiile prevăzute - copie sau traducere autorizată într-o limbă de circulaţie internaţională (după caz); e) CV şi lista publicațiilor şi a contribuțiilor ştiințifice. Timp de soluţionare (zile calendaristice): 30 Timp de arhivare (ani): 5 Termen completare dosar (zile calendaristice): 7 Notificare la expirarea termenului de soluţionare (zile calendaristice): 7

UNATC “I.L. Caragiale” din Bucureşti, în calitate de IOSUD, poate solicita alte documente, în conformitate cu criteriile stabilite în procedurile proprii, pentru a stabili îndeplinirea standardelor specifice Şcolii doctorale a UNATC. Recunoaşterea calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării de către UNATC “I.L. Caragiale” din Bucureşti, conform propriei proceduri, este valabilă şi produce efecte juridice la nivelul universităţii. Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere se emite, în urma evaluării efectuate de comisia numită de rector, formată din 5 (cinci) membri: 3 (trei) conducători de doctorat, Rectorul (sau un reprezentant nominalizat de acesta) şi juristul universităţii.

Procedura privind recunoaşterea automată de către UNATC „I.L. CARAGIALE” din BUCUREŞTI, a funcţiilor didactice obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Procedura stabileşte modalitatea prin care se efectuează recunoaşterea automată, de către UNATC, a funcțiilor didactice obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și din universități incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice și actualizată periodic.

Funcţiile didactice obţinute la alte instituţii de învăţământ universitar acreditate decât cele menţionate anterior se recunosc numai în baza unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar. Procedura se aplică cetăţenilor români, cetaţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenilor din state terţe. Exercitarea drepturilor conferite de calitatea de conducător de doctorat şi ocuparea unei funcţii didactice în sistemul românesc de învăţământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare.

Căi de atac: Contestaţia se depune la universitate, în termen de 48 de ore de la emitere şi se rezolvă în termen de 5 zile lucrătoare. Ulterior, decizia definitivă a universităţii poate fi atacată la instanţele de judecată.

Date de contact:
Adresa: str. Matei Voievod nr.75-77, sector 2, cod poştal 021452, Bucureşti
Tel. (+40) 212527457
Fax: (+40) 21 2525881
Email: rector@unatc.ro

Dosarul de recunoaştere a funcţiilor didactice, cuprinde următoarele documente: a) cerere de recunoaştere (formular tipizat); b) act de identitate – copie şi dovada schimbării numelui – copie (certificată) şi traducere legalizată (dacă este cazul); c) diploma de doctor, dacă actul de studii este obţinut în România sau la una dintre instituţiile acreditate de învăţământ universitar menţionate, respectiv atestatul de recunoaştere emis de CNRED, dacă actul de studii este obţinut la alte instituţii acreditate de învăţământ universitar din străinătate; d) dovada funcţiei didactice, eliberată de instituţiile prevăzute; Documentele prezentate la dosar vor fi în limba română, traducere autorizată și legalizată. Dosarele de recunoaștere care nu conțin toate documentele menționate nu vor fi preluate. În cazul în care există dubii asupra documentelor prezentate mai sus, UNATC poate cere autorității competente sau titularului, clarificări. Timp de soluţionare (zile calendaristice): 30 Timp de arhivare (ani): 5 Termen completare dosar (zile calendaristice): 7 Notificare la expirarea termenului de soluţionare (zile calendaristice): 7 Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere se emite de Rectorul UNATC în urma evaluării efectuate de către comisie. Recunoaşterea funcţiei didactice de către Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică este valabilă şi produce efecte juridice la nivelul UNATC.

Procedura privind recunoaşterea de către UNATC „I.L. CARAGIALE” din BUCUREŞTI, a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate

Prezenta procedură reglementează recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor obținute în străinătate, în domeniile de doctorat acreditate în cadrul IOSUD - Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică; IOSUD- UNATC recunoaște diploma de doctor și titlul de doctor obținute la: a) instituții acreditate de învățământ universitar din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European şi din Confederația Elvețiană; b) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și actualizată periodic; c) instituții acreditate de învățământ superior care fac obiectul unor convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar; IOSUD-UNATC recunoaște diploma de doctor și titlul de doctor în științe în scopul înscrierii la programele postuniversitare, obținerii abilitării, ocupării unei funcții didactice sau de cercetare, în cadrul universităţii; Căi de atac: Contestaţia se depune la universitate, în termen de 48 de ore de la emitere şi se rezolvă în termen de 5 zile lucrătoare. Ulterior, decizia definitivă a universităţii poate fi atacată la instanţele de judecată.

Date de contact:
Adresa: str. Matei Voievod nr.75-77, sector 2, cod poştal 021452, Bucureşti
Tel. (+40) 212527457
Fax: (+40) 21 2525881
Email: rector@unatc.ro

Dosarul pentru recunoașterea diplomei de doctor obținute în străinătate conţine: a) Cerere de recunoaștere a titlului de doctor, înregistrată la registratura universității, adresată Rectorului Universităţii; b) Act de identitate – copie și dovada schimbării numelui (după caz) – copie; c) Certificat de naștere – copie sau copie tradusă și legalizată daca actul nu e redactat intr-o limbă de circulație internațională; d) Diploma de doctor - copie sau copie tradusă și legalizată daca actul nu e redactat intr-o limbă de circulație internațională; Diploma de doctor supusă recunoașterii este autentificată cu apostila de la Haga pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, iar pentru celelalte state actul de studii este supralegalizat sau este însoțit de adeverința de autenticitate emisă de autoritatea competentă din țara de proveniență. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. e) Teza de doctorat pe baza căreia a obținut titlul de doctor, în format electronic (pdf) și în format tipărit, al cărei conținut este autentificat de instituția care a efectuat școlarizarea absolventului; f) Curriculum vitae; g) Listă de lucrări științifice; h) dovada de achitare a taxei de recunoaștere a diplomei de doctor și a titlului de doctor.

In cazul în care UNATC sesizează existența oricărei suspiciuni privind autenticitatea actelor de studii, aceasta sesizează la rândul ei organele abilitate; Timp de soluţionare (zile calendaristice): 45 Timp de arhivare (ani): 5 Termen completare dosar (zile calendaristice): 7 Notificare la expirarea termenului de soluţionare (zile calendaristice): 7 Decizia de recunoaștere sau nerecunoaștere a diplomei de doctor şi a titlului de doctor se emite de Rectorul UNATC Recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor de către Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică este valabilă şi produce efecte juridice la nivelul UNATC.