Concurs angajare actori

Teatrul Municipal Bacovia  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale vacante:

 • 1 post Actor grad prof. I
 • 6 posturi Actor grad prof. II
 • 4 posturi Actor mânuitor păpuşi grad prof. II

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Pentru postul de Actor grad prof. I

 • absolvent cu diplomă de licenţă a învăţământului universitar de lungă durată, Facultatea de Teatru, Artă teatrală, Specializarea actorie;
 • vechime de minimum 3 ani şi 6 luni în specialitate;
 • preferabil cunoasterea cel puţin a unei limbi straine de circulaţie internaţională;
 • vârsta până în 35 ani;

Pentru postul de Actor grad prof. II

 • absolvent cu diplomă de licenţă a învăţământului universitar de lungă durată, Facultatea de Teatru, Artă teatrală, Specializarea actorie;
 • vechime de minimum 6 luni în specialitate;
 • preferabil cunoasterea cel puţin a unei limbi straine de circulaţie internaţională;
 • vârsta până în 30 ani;

Pentru postul de Actor mânuitor păpuşi grad prof. II

 • absolvent cu diplomă de licenţă a învăţământului universitar de lungă durată, Facultatea de Teatru, Artă teatrală, Specializarea actorie mânuitor păpuşi şi marionete;
 • vechime de minimum 6 luni în specialitate;
 • preferabil cunoasterea cel puţin a unei limbi straine de circulaţie internaţională;
 • vârsta până în 30 ani;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 iunie 2019 ora 12 –  termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 11 iunie 2019 ora 10  –   comunicarea rezultatului selecţiei dosarelor;
 • 12 iunie 2019 ora 10  –   termenul limită de depunere a contestaţiilor;
 • 13 iunie 2019 ora 12 –   soluţionarea contestaţiilor şi comunicare rezultat;
 • 19 iunie 2019 ora 10  –  proba artistică;
 • 20 iunie 2019 ora 10 – anunţare rezultate la proba artistică;
 • 20 iunie 2019 ora 12 – depunerea contestaţiilor la proba artistică;
 • 20 iunie 2019 ora 16 – soluţionarea contestaţiilor şi comunicare rezultat pentru proba artistică;
 • 21 iunie 2019 ora 10  – interviu;
 • 21 iunie 2019 ora 16 – anunţare rezultate interviu;
 • 24 iunie 2019 ora 10 – depunere contestaţii;
 • 25 iunie 2019 ora 12 – soluţionarea contestaţiilor şi comunicare rezultat final;

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. fotografie.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt afişate la sediul instituţiei  din strada Iernii, nr 7. Relaţii suplimentare la telefon 0234510086 int.115  sau 0742155738 –  persoana de contact – Elena Parascan -economist resurse umane.

 

BIBLIOGRAFIA

Pentru ocuparea postului de Actor grad prof. I

–    Regulamentul de ordine interioară al Teatrului Municipal Bacovia ;

–    Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual  Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;

–    Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare Cap. IV – obligatiile lucratorilor;

–    Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

 

Proba practică va consta în:

– Interpretarea unui monolog dramatic;

– Interpretarea unui monolog comic;

– Citire text la prima vedere;

– Moment muzical şi coregrafic;

– Interpretarea unei poezii;

 

Pentru ocuparea postului de Actor grad prof. II

–    Regulamentul de ordine interioară al Teatrului Municipal Bacovia ;

–    Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual  Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;

–    Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare Cap. IV – obligatiile lucratorilor;

–    Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

 

Proba practică va consta în:

– Interpretarea unui monolog dramatic;

– Interpretarea unui monolog comic;

– Citire text la prima vedere;

– Moment muzical şi coregrafic;

– Interpretarea unei poezii;

 

Pentru ocuparea postului de Actor mânuitor păpuși grad prof. II

–    Regulamentul de ordine interioară al Teatrului Municipal Bacovia ;

–    Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual  Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;

–    Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare Cap. IV – obligatiile lucratorilor;

–    Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

 

Proba practică va consta în:

– Interpretarea unui monolog dramatic cu şi fără păpuşă;

– Interpretarea unui monolog comic cu şi fără păpuşă;

– Citire text la prima vedere;

– Moment muzical şi coregrafic;

– Interpretarea unei fabule;

 • Facem mențiunea că Teatrul Municipal Bacovia nu asigură locuințe de serviciu.